Värdeskapande

Experlytics har blivit Lytics med uttalat fokus på medicin och hälsa. Vårt engagemang i utvecklingsarbetet fördjupas. I dagsläget medverkar dashit i mycket värdeskapande projekt där vi utvecklar metoder, verktyg, förmågor, och förståelse för hur den mer kompletta bilden kring en individs hälsa kan beskrivas och förstås.

2017 blir ett nytt stimulerande år.